Wij werken momenteel met zo'n 200 bedrijven en organisaties samen

Onze adviseurs werken verspreid over heel Nederland. We werken onder andere samen met de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO), met de Friesche Milieu Federatie (FMF), met landgoed Twickel, met Flevo Landschap en een aantal individuele boerenbedrijven. In totaal zijn dat zo’n 200 bedrijven en organisaties waar onze adviseurs regelmatig komen.

Hieronder vind je een overzicht van ons werk. 

Onze basis wordt gevormd door het samenwerken met boeren. Daar leren we vanuit de praktijk ontzettend veel. Samen met Omrop Fryslan hebben we portretten gemaakt van vier regeneratieve koplopers waar wij mee samenwerken. Twee van hen werken ondertussen ook als adviseur voor CO2L-Farming.

Peter Oosterhof, melkveehouder in Foxwolde (Drente)

Lees hier het hele interview met Peter

Of lees hier veel meer over hoe Peter de dingen aanpakt om van gangbaar naar regeneratief over te stappen

Jan de Vries, akkerbouwer in Harich (Friesland)

Lees hier het hele interview met Jan

John Huiberts, bollenkweker in Sint Maartensvlotbrug (Noord Holland)

Lees hier het hele interview met John

Jan en Henk Vonk, fruitkwekers in Burgum (Friesland)

Lees hier het hele interview met Jan en Henk

Wij werken met zoveel mogelijk boeren samen om stappen naar een gezond bodemleven te zetten

Veel boeren willen wel, maar weten niet altijd hoe te beginnen met het toepassen van regeneratieve praktijken. Wij beginnen meestal met een goed gesprek aan de keukentafel om te kijken wat de eerste stappen zouden kunnen zijn die we vervolgens samen gaan nemen. 

01
Bodem up
Dit is een project van LTO Noord waarbij wij in gesprek gaan met een dertigtal gangbare boeren die interesse hebben in een andere bedrijfsvoering maar niet in een bestaand project passen. Onze adviseurs hebben een aantal gesprekken met de boeren op hun bedrijf waar wordt gesproken over wat regeneratieve landbouw is. Er wordt gekeken naar de huidige situatie van het bedrijf en samen wordt onderzocht welke praktische regeneratieve praktijken toegepast zouden kunnen worden.
02
Bodem als Basis
In opdracht van LTO Noord is bij 110 bedrijven de grond bemonsterd om inzicht te krijgen in de samenstelling van de bodem. Tegelijkertijd heeft er een goed gesprek plaatsgevonden met de boer over regeneratieve praktijken, hoe dat in zijn werk gaat, wat dat praktisch zou betekenen voor de boer (ieder bedrijf is anders) en wat ermee bereikt zou kunnen worden. Voor ongeveer 40 bedrijven gaan we samen met de boer een uitgebreide bedrijfsscan maken waar we informatie verzamelen over het bedrijf en de koe, de mest, de gewassen en de bodem. Op basis daarvan wordt gezamenlijk een plan opgesteld welke mogelijke stappen kunnen worden gezet. Met dit traject bereiken we veel gangbare boeren die we kunnen enthousiasmeren voor het toepassen van regeneratieve praktijken.
03
Bodem APK Friesland
Dit is een project van LTO Noord waarbij zo’n honderd bedrijven in Friesland door onze adviseurs worden begeleid om hun bodemkwaliteit te verbeteren. Gedurende het driejarige traject worden regelmatig bodemanalyses uitgevoerd waardoor we een goed en gedegen inzicht krijgen in de effecten van de genomen maatregelen op de bodemkwaliteit. (Bodem APK staat voor Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering.)

Wij blijven experimenteren en leren samen met boeren

Er is nog veel onbekend over hoe de regeneratieve praktijken precies werken. Onze kracht is om dicht bij de boeren te staan en samen uit te vinden wat wel en niet werkt. 

04
Boeren in Balans met het Veen
Samen met de Friese Milieu Federatie doen wij een project op de Friese veengronden met 12 melkveehouders. Door het bodemleven te stimuleren, zal minder kunstmest nodig zijn en houdt de bodem beter vocht vast. De vraag die wij middels dit traject onderzoeken is of dit een positieve invloed heeft en veendaling tegen zal gaan.
05
Vitale Fries Bodem
Dit is een project dat we samen doen met de Friese Milieu Federatie. Tien Friese ‘koude grond’ groente- en fruittelers krijgen advies over hun bodem. Ze doen plantsap metingen om te kijken hoe gezond hun planten zijn en we gebruiken een ‘bionutrient-meter’ waarmee we een aantal mineralen in bepaalde fruit en groentes kunnen meten. Omdat veelal met kassen wordt gewerkt is koude grond tuinderij vrij uniek is. De telers vogelen dus alles zelf uit en experimenteren veel om te leren wat wel en niet werkt. Daarom helpen wij de telers ook om meer inzicht in hun kostenstructuur te krijgen, zodat ze goed zicht hebben op de financiële effecten van wat ze doen en ze dat mee kunnen nemen in hun besluiten om verder te optimaliseren. Met dit project proberen we ook uit te vinden hoeveel grond en groente één persoon kan verbouwen en of daarvan een inkomen kan worden verworven.
06
Verregaande samenwerking melkveehouder en akkerbouwer
Dit is een project in voorbereiding om een plan uit te werken voor een akkerbouwer en een melkveehouderij om hun samenwerking op een regeneratieve manier uit te bouwen. Deze samenwerking gaat veel verder dan alleen het uitwisselen van voer en mest, wat vandaag de dag voornamelijk wordt gedaan. Met dit traject willen wij onderzoeken hoe we de bodem in topvorm kunnen krijgen, door gewassen te verbouwen, te bemesten en te beweiden, waarbij de koeien optimale kwaliteit en hoeveelheid melk geven en de beide bedrijven een goed verdienmodel hebben.

We laten zien dat natuur en landbouw heel goed samen gaan

Landbouw en natuur zijn veel te ver van elkaar af komen staan. Wij werken samen met natuurorganisaties om te laten zien dat productie natuur naast echte natuur kan bestaan zonder schade te veroorzaken.

07
Werelderfgoed Schokland in de NoordOostPolder
Het oude eiland Schokland bestaat uit 500 hectare grasland en bos en wordt gecombineerd met 200 hectare akkerland. Flevo Landschap, de beheerder, ziet dat regeneratieve landbouw geen enkel negatief effect heeft op de naastliggende natuur en dat de regeneratieve principes de natuur zelfs kunnen versterken. Een aantal boeren uit de omgeving is uitgenodigd om als pachter de gronden tot een regeneratief geheel te maken. Wij adviseren zowel deze boeren als Flevo Landschap in het maken van deze transitie.
08
Landgoed Twickel in Overijssel
Landgoed Twickel is een particulier beheerd landgoed van 4.400 hectare groot, bestaande uit bossen, natuurgebieden en landbouwgronden. Wij hebben negen melkveehouders en een akkerbouwer individuele begeleiding gegeven om tot een duurzamere bedrijfsvoering te komen. Met behulp van bodemmonsters en een uitgebreide analyse van het boerenbedrijf is er samen met de boer een stappenplan gemaakt en uitgevoerd.
09
Bodem in balans
Dit is een project in Friesland waar de LTO, het Fryske Gea en Staatsbosbeheer aan deelnemen. Zowel een perceel van de boer zelf als een gepacht perceel van Fryske Gea en Staatsbosbeheer wordt bemonsterd en nader geanalyseerd met een van onze adviseurs. Het project is bedoeld om vertrouwen te kweken tussen de boer en de terrein beheerder op basis van de bodemkwaliteit.

We verbinden de wetenschap met de praktijk

De wetenschap zit vaak nog te vast in oude denkpatronen en modellen waar regeneratieve landbouw niet in past. Wij brengen wetenschap dicht bij de praktijk om uit te vinden waarom het bij boeren zo goed werkt.

10
Virtueel platform AReNA
Praktijk en wetenschap komen samen via het platform AReNA. Onze adviseurs en boeren werken samen met prof. Joanna Falcao Salles (RUG) om een Braziliaanse methode om bodemleven te meten in te voeren. De contacten vinden plaats via platform AReNA dat we helpen opzetten en verder ontwikkelen.
11
NWO-call in samenwerking met met RUG
Om de werkwijze van de boeren te valideren en te optimaliseren werken we samen met hoogleraren van de RUG, waaronder Pablo Tittonell, met wie we een NWO call hebben aangevraagd waarbij de vragen van de boer centraal staan. Ook wordt onderzocht welke invloed regeneratieve landbouw heeft op de gezondheid van mensen. Boeren staan hier volledig achter en leveren een substantieel deel van de cofinanciering.

Lees het interview met Pablo Tittonell waarin hij spreekt over het belang van samenwerken met lokale boeren.  

We ontwikkelen een innovatieve manier van meten

De standaard modellen zijn gericht op de gangbare landbouw. Wij werken aan andere manieren van meten om de processen op het bedrijf te volgen.

12
Samenwerking met startup Soilbeat
Regeneratieve landbouw vraagt om andere zaken te meten en volgen dan wat er momenteel bestaat. Wij werken intensief samen met de startup SoilBeat die software ontwikkelt om plantsap metingen op een tijdbalk te plaatsen, gecombineerd met KNMI data, bemesting en bewerkingen van een perceel. Hiermee heeft de boer in één oogopslag een veel beter beeld van de gezondheid van zijn planten en de effecten van de acties die zijn genomen. Ook zal er gericht advies komen over nieuwe interventies.  Ondertussen is er ook contact gelegd met een professor van de RUG die methoden ontwikkelt om bodemenzymen te meten. Dit zal ook worden toegevoegd aan de dataset, wat tot nieuwe inzichten zal leiden. Professoren van de wiskunde faculteit van de VU zijn enthousiast en werken graag samen om meer informatie uit alle data te kunnen ontsluiten met AI en ML. https://www.soilbeat.com

We zorgen voor nieuwe cursussen om meer mensen te mobiliseren

Bestaande opleidingen werken vanuit het gangbare model, waardoor er te weinig adviseurs zijn om de regeneratieve manier van werken op te schalen. Daarom ontwikkelen wij zelf cursussen en opleidingen.

13
Ontwikkeling opleiding 'Regeneratieve Landbouw Adviseur'
In samenwerking met onderwijsspecialisten van Codaisseur.nl ontwikkelen we een 5-daagse opleiding voor nieuwe adviseurs in regeneratieve landbouw. Dit is tevens een goede mogelijkheid om onze eigen pool aan adviseurs te kunnen uitbreiden.
14
Samenwerking met Regeneration Academy
Samen met de Regeneration Academy werken we aan een kennismakingscursus over regeneratieve landbouw en het hele systeem daaromheen (tot aan voedselgezondheid en de zorg toe). Deze zal plaatsvinden op een boerderij die regeneratieve praktijken toepast en is voornamelijk gericht op mensen bij overheden, gerelateerde instanties, bedrijfsleven of mensen die interesse hebben en meer willen leren over het onderwerp.

Leven onder de grond is leven boven de grond

Heb jij een idee en wil je ook met ons werken?