Unieke aanpak

Onze adviseurs komen op heel veel verschillende bedrijven. Hierdoor kunnen ze voor bijna iedere situatie ideeën inbrengen. De boer weet het beste hoe het in het eigen bedrijf kan worden uitgevoerd. Daardoor versterken adviseur en boer elkaar.

Dat is het bijzondere aan onze werkwijze.

Onze aanpak is eigenlijk precies hoe de natuur werkt: gewoon beginnen en continu verder verbeteren. Wij observeren, proberen het te begrijpen, stellen een hypothese op, bepalen een actie en voeren die dan gewoon uit. We kijken wat er gebeurt en stellen bij als dat nodig is. En dat telkens weer opnieuw.  

Nieuwsgierig naar ons team?

Samen met de boer

Vanuit de stichting brengen de adviseurs samen een breed en bedrijfsspecifiek advies uit naar de boer. Het gaat daarbij vooral om de vraag over hoe de algemene principes toegepast kunnen worden in de specifieke situatie van de boer.

We gaan naast de boer staan om de mogelijkheden op zijn bedrijf te bekijken. Samen bepalen wat we kunnen doen en hoe we dat kunnen aanvliegen. En omdat we geen producten verkopen,  hoeven we de boer dus ook niet een bepaalde richting op te sturen.

De reactie op onze adviezen is vaak: “Dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken”. Dat is ook precies de bedoeling. Volgens ons is het allemaal niet zo ingewikkeld. Een boer probeert met de middelen die hij ter beschikking heeft, zijn gewassen en zijn dieren zo optimaal mogelijk te laten groeien. Groeien is een natuurlijk proces. Als de boer de juiste omstandigheden creëert, redt de natuur het zelf wel.

Als de boer de juiste omstandigheden creëert, redt de natuur het zelf wel

Holistische benadering

Wij gaan op zoek naar de root causes van de problemen in plaats van dat we continu de symptomen aan het bestrijden zijn. Als we samen met een boer werken, maken we altijd eerst een scan van het bedrijf. We geven de boer de kennis en de middelen om meer in detail naar de processen op zijn bedrijf te kijken, zodat hij gerichter kan bijsturen.

Bijvoorbeeld op een melkveebedrijf, waar de kwaliteit van de bodem, de diversiteit van de begroeiing, het beweiden, het maaien, het bemesten, het voeren van de koeien en de mest van de koeien elkaar allemaal beïnvloeden. We brengen het bedrijf in kaart aan de hand van de bedrijfsgegevens en een aantal analyses van bodem, kuil, mest en plant sap analyses van het gras. Op basis daarvan wordt een aantal mogelijk te nemen acties voorgelegd aan de boer. Die bepaalt vervolgens zelf wat de eerste stap wordt.

In de akkerbouw en tuinbouw is het bouwplan het uitgangspunt. Diversiteit kan worden verhoogd door diverse mengsels van groenbemesters op te nemen als wintergewas. Door deze goed op het bouwplan te laten aansluiten en op de juiste manier te bemesten en onder te werken, kunnen de natuurlijke processen worden geoptimaliseerd.

Bekijk hier een aantal voorbeelden.

Iedere boer is anders en iedere boerderij is anders. Er is dus geen standaard aanpak, maar er zijn wel een aantal vaste principes die we toepassen

Meer over de principes waar we mee werken

Omdat iedere boer en ieder bedrijf anders is, hebben wij geen standaard aanpak. Wij werken wel met een aantal basisprincipes. Hier lees je meer over ieder principe. Wat het is en waarom het belangrijk is. 

Door ploegen wordt de door schimmels en wormen opgebouwde structuur van de bodem verstoord en gaat organische stof verloren.

Door de bodem bedekt te houden, blijft de temperatuur lager en kan de regen de bovenlaag niet verslempen (= kleine deeltjes slaan los en vormen een harde dichte laag).

Iedere plant stimuleert een eigen soort bodemleven, wat weer specifieke functies heeft. Door de diversiteit vullen de functies elkaar aan tot een stabiel geheel. 

Kunstmest maakt bodemleven overbodig en chemie beschadigd bodemleven. Door bodemleven op te bouwen, worden de functies van kunstmest en chemie overgenomen. 

Het laten grazen van onder andere kippen, schapen en koeien bevordert de natuurlijke plantengroei. Het gegeten gras komt grotendeels verteerd via mest en urine op het land, waar het meteen door het bodemleven verder kan worden verteerd. Het toevoegen van grazende dieren en deze te laten stripgrazen is de snelste manier om organisch materiaal te verteren en beschikbaar te maken voor het bodemleven. 

Door dieren dicht op elkaar, kort te laten grazen, eten ze maar een gedeelte van het gras en de kruiden en vertrappen de rest. Er blijft genoeg groen over voor fotosynthese, waardoor er snelle hergroei kan plaatsvinden en de rest is voer voor bodemleven. 

Het toevoegen van grazende dieren en deze te laten stripgrazen is de snelste manier om organisch materiaal te verteren en beschikbaar te maken voor het bodemleven. 

Regeneratieve landbouw betekent het optimaliseren van de natuurlijke processen. We hebben een aantal praktijken die werken, maar die voor iedere specifieke situatie als het ware op maat moeten worden gemaakt. Dat vraagt om goed waarnemen, desnoods meten, van de boer. Ideaal is als de waarnemingen en de metingen overeenkomen met het gevoel van de boer. 

Een levende bodem is de basis van een gezond bedrijf. Pas als alle processen op het bedrijf op elkaar en op de bodem aansluiten, is het resultaat optimaal. 

Ben jij boer en benieuwd naar wat er mogelijk is op jouw bedrijf?